กิจกรรมกลุ่มพัฒนา


 

    

    

  

กิจกรรมกลุ่มพัฒนา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ พัฒนาทัศนคติ ลักษณะนิสัยและด้านจิตใจ 
รู้ถึงความเสียสละให้กับส่วนร่วม เข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์กร สร้างความเข้าใจสื่อสารในระดับเดียวกันและต่างระดับ 
ให้เกิดการประสานงาน และร่วมมือกัน ปฎิบัติ งานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาบุคลากรเป็นการขับเคลื่อนจากตัวของบุคลากรเองเพื่อให้องค์การมีความเข้มแข็ง และเติบโตในระยะยาวยั่งยืน

การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นพัฒนา “จิตใจ       
  
ประเภทกิจกรรม  เป็นกิจกรรมนันทนาการและสอดแทรกลักษณะทางทหาร
 
 
วัตถุประสงค์
  1. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  2. เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และยอมรับกติกาของสังคม
  3. รู้จักการวางแผน การบริหารจัดการ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
  5. มีความเสียสละ
 
 
ระยะเวลาในการเล่นกิจกรรม
            ประมาณ 2 – 3 ชั่งโมง   (จำนวนสถานีอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
 
 
การเตรียมตัว
            ควรแต่งกายรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่ควรใส่เครื่องประดับและของมีค่าทุกชนิด
 
 


ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 © tourismcrma.com All rights