กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง

 

กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง หากหน่วยงานของท่าน คนภายในหน่วยงาน ผู้นำยังขาดลักษณะผู้นำผู้ตามไม่รู้หน้าที่ งานที่ทำระบบเริ่มรวน เป้าหมายร่วมกันเริ่มลด กำลังพลภายในหน่วยงานเริ่มหมดกำลังใจที่จะทำร่วมกันต่อ เริ่มท้อกับสิ่งที่กำลังจะทำเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ร่วมกันเริ่มหาย เรียกหาแต่สวัสดิการผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง พอมีทางออก


 


  

ADVENTURE HIKING


Smile วัตถุประสงค์

                ๑. สร้างเสริมความสามัคคี ความมีวินัย  ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                ๒. สร้างเสริมลักษณะผู้นำ และรู้จักการเป็นผู้ตามที่ดี

                ๓. ให้รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหา บริหารเวลา และการสร้างข่ายการติดต่อประสานงาน

                ๔. สร้างความสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

                ๕. ส่งเสริมและสร้างเสริมความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากในหลาย ๆ สถานการณ์

                ๖. รู้จักตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น

                ๗. สนุกสนาน

 

 

Smile การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

๑.การแต่งกาย

  • สวมเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว
  • สวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าเดินป่า

 

๒.สิ่งของที่ไม่ควรนำติดตัว

  • เครื่องมือสื่อสาร
  • เครื่องประดับ
  • อาวุธทุกประเภท

 

 

Smile ระยะเวลาในการร่วมทำกิจกรรมประมาณ

  • ๔  -  ๕   ชั่วโมง

 

 

********** รู้จักคิด รู้จักพูด รู้จักฟัง อดทน อดกลั้น คือสิ่งนำสู่ความสำเร็จ **********ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 (C) tourismcrma.com All rights