พิพิธภัณฑ์  รร.จปร. ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี อนุสรณ์สถาน แห่งเกียรติประวัติ

ประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพิพิธภัณฑ์ รร.จปร.     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาทหารแก่พระบรมวงศานุวงศ์และบุตรข้าราชการ โดยพระราชทานนามว่า “โรงเรียนทหารสราญรมย์” หลังจากนั้นมีการ


     ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนนามโรงเรียนนายร้อย  ดังนี้ ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ นาม “โรงเรียนสอนวิชาทหารบก” และใน พ.ศ. ๒๔๔๑ นาม“โรงเรียนทหารบก”  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๕ โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมที่ถนนราชดำเนินนอก  และเสด็จฯไปทรงประกอบพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒  ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยม  และเปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น "โรงเรียนนาย-ร้อยทหารบก"    ต่อมาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ


     พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “โรงเรียนนายร้อยพระ-จุลจอมเกล้า”  ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๑


     โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าย้ายจากถนนราชดำเนินนอกมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙


     พิพิธภัณฑ์ รร.จปร. แห่งนี้ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    เสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๓๐  ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมแกล้าและ เสด็จฯมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๓ วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นที่จัดแสดงเกียรติประวัติศิษย์เก่า ที่ได้สร้างคุณงามความดี และเสียสละเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์

 

ชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย 

 • ห้องบรรยายสรุปกิจการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม
 • เกล้าด้วยระบบสื่อสารสนเทศ ความจุ ๑๒๐ ที่นั่ง
 • แสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
 • แสดงอนุสรณ์แห่งโรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก
 • นักเรียนนายร้อยหญิงรุ่นแรกและรุ่นเดียวของไทย
 • จัดแสดงเครื่องแบบนักเรียนทหารนานาชาติ
 • ชุดรับประทานอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อยในอดีต


ชั้นที่ ๒ จัดแสดง

 • เกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระ
 • จุลจอมเกล้า ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ-บัญญัติ 
 • เชิดชูเกียรติประวัติของศิษย์เก่าที่ปฏิบัติราชการสนามในสงครามต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจในการรักษาอธิปไตยและความสงบภายในอันเป็นหน้าที่ของทหารไทยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ กรณี-พิพาทอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม การต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อความไม่สงบ


ชั้นที่ ๓  จัดแสดง

 • พระบรมรูปหล่อหุ่นเรซิ่นรัชกาลที่ ๕ ในฉลองพระองค์ชุดจอมพลทหารบก  พร้อมพระราชประวัติย่อ
 • เรื่องราวเกี่ยวกับกำเนิดและวิวัฒนาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 • วัตถุพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


     
ติดต่อ สำนักงานการท่องเที่ยวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
99 หมู่1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร. 02-241-2691-4 หรือ 037393185 โทรสาร 037393185
Copyright 2015 (C) tourismcrma.com All rights